email:  info@urbanadvies.com      |      telefon:  0172 748 123

  Rozlicz się z podatku przez internet! 

Polityka prywatności

 

Warunki i polityka prywatności Urban Advies Belasting & Advies bureau:

Urban Belasting & Advies Bureau szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny i zapewnia, że ​​podane przez Ciebie dane osobowe są traktowane poufnie.

1. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

1.1 osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

1.2 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

1.3 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Urban Advies;

1.4 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

1.5 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

1.6 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Urban Advies, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie do celów naszych usług. Nie wykorzystujemy Twoich danych do ukierunkowanego marketingu. Twoje dane mogą być przez nas wykorzystane do kontaktu z Tobą. Dane nie są udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te osoby trzecie są objęte tajemnicą na podstawie umowy, przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Urban Advies będą przetwarzane w następujących celach:

2.1 obsługi utworzonego konta;

2.2 dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;

2.3 prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;

2.4 sprzedaży produktów i usług;

2.5 związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;

2.6 udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;

2.7 prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

2.9 W niektórych przypadkach Urban Advies moze być zobowiązane na podstawie prawnego obowiązku udostępnienia danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale sprzeciwimy się temu w granicach prawa.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

3.1 udzielona zgoda;

3.2 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

3.3 niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Urban Advies, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

4. Przez jaki okres dane będą przetwarzane:

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

4.1 przepisy prawa, które mogą obligować Urban Advies do przetwarzania danych przez określony czas;

4.2 okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach Urban Advies;

4.3 okres niezbędny do świadczenia usług Urban advies i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;

4.4 okres, na jaki została udzielona zgoda.

5. Jakie masz prawa

Masz prawo do:

5.1 żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;

sprostowania danych;

5.2 żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, wtym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

5.3 usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

5.4 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;

przeniesienia Twoich danych osobowych.

5.5 Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Boskoop, 28.01.2022 r.

Błąd lub skarga?

Proszę sie skontaktować z naszym biurem w przypadku naruszenia prywatności lub skargi.